Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Wskaźniki dynamiki (indeksy)

Często stosowanymi w praktyce (działalności) ubezpieczeniowej wskaźnikami struktury używanymi w licznych dokumentach i opracowaniach są wskaźniki struktury zbioru ubezpieczeń w danym okresie (struktury portfela ubezpieczeń), opisujące udział poszczególnych rodzajów ubezpieczeń w portfelu, oraz wskaźniki struktury wypadków ubezpieczeniowych, opisujące udział poszczególnych rodzajów wypadków w ich zbiorze. Jednym z bardziej popularnych wskaźników struktury portfela ze względu na analizę finansowej działalności firmy ubezpieczeniowej jest wskaźnik struktury, opisujący udział sumy składek odpowiadających poszczególnym rodzajom ubezpieczeń w globalnej sumie składki portfelowej. Jeśli chodzi o najbardziej popularne wskaźniki struktury wypadków, to można wymienić analogiczny do powyższego wskaźnik sumy odszkodowań obrazujący udział odszkodowań, z tytułu różnych rodzajów wypadków w ogólnej sumie odszkodowań. Zwykle wskaźniki te są wyrażane w procentach.

Wskaźniki dynamiki (indeksy) – wielkości stosunkowe powstałe w wyniku podzielenia wielkości obrazującej poziom danego zjawiska w dwóch różnych okresach lub momentach czasu. Tak więc są to specyficzne wskaźniki natężenia dotyczące tego samego zjawiska w różnych okresach. Wskaźniki dynamiki obrazują zmiany rozważanej wielkości w czasie. Indeksy są wykorzystywane do badania zmian zachodzących w zbiorowości statystycznej w ciągu pewnego okresu. Specyficzna konstrukcja tego wskaźnika (indeksu) sprawia, że bywa on również wykorzystywany w porównaniach geograficznych, przy opisie przestrzennego zróżnicowania zjawisk (porównanie gmin, powiatów, województw itp.).

W statystyce mamy do czynienia z indeksami prostymi i agregatowymi (złożonymi), które są miarą dynamiki zespołu zjawisk. Ponieważ w statystyce ubezpieczeniowej mamy do czynienia głównie z indeksami prostymi, będącymi miarą dynamiki jednego zjawiska, np. liczba ubezpieczeń, suma składek czy też liczba oraz suma roszczeń (dane w postaci jednego szeregu czasowego), dlatego zaprezentujemy tu podstawowe wiadomości, dotyczące właśnie indeksów prostych. Wartość wskaźnika dynamiki (indeksu) wyznaczamy dzieląc wielkość obrazującą poziom badanego zjawiska w okresie badanym x, przez wielkość tego samego zjawiska w tzw. okresie podstawowym x0.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.