Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Zgodnie z zapisem zawartym w ustawie do podstawowych zadań UFG należy wypłacanie odszkodowań i świadczeń z tytułu następujących ubezpieczeń obowiązkowych:

– odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych,

– odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Ponadto ze środków finansowych Funduszu są zaspokajane niektóre roszczenia w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń. W szczególności dotyczy to wskazanych powyżej ubezpieczeń obowiązkowych oraz ubezpieczeń na życie. Jednakże w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń na życie roszczenia klientów są zaspokajane tylko w wysokości 50% wierzytelności, nie więcej jednak niż w kwocie, będącej równowartością 30 000 euro.

Siedziba Funduszu znajduje się w Warszawie. Ponieważ UFG nie ma sieci wyspecjalizowanych biur, które zajmowałyby się przyjmowaniem i rozpatrywaniem roszczeń – instytucja ta reprezentowana jest w terenie przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dlatego też osoba uprawniona do odszkodowania bądź świadczenia zgłasza swoje roszczenie do któregokolwiek zakładu ubezpieczeń prowadzących obowiązkowe ubezpieczenie OC. Żaden zakład ubezpieczeń nie może odmówić przyjęcia zgłaszanego roszczenia.

Należy zaznaczyć, że głównym źródłem dochodów Funduszu są obowiązkowe składki płacone przez wszystkich ubezpieczycieli, które są pochodną wartości zebranej składki przypisanej brutto. Ponadto Fundusz może lokować wolne środki na rynku finansowym. Dodatkowym źródłem zasilania są wpływy z opłat karnych za brak ubezpieczenia obowiązkowego.

Zakłady ubezpieczeń – jak większość grup zawodowych czy poszczególnych rodzajów instytucji – również mają swój samorząd. Samorząd ubezpieczeniowy został powołany do życia na mocy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i przynależność do niego wszystkich zakładów ubezpieczeń jesl obowiązkowa. Polska Izba Ubezpieczeń, spełniająca rolę samorządu, zajmuje się, zgodnie z art. 89 ww. ustawy, następującymi sprawami:

– reprezentuje zakłady ubezpieczeń wobec organów władzy i administracji rządowej oraz podejmuje działania w celu ochrony ich interesów,

– wyraża opinie o projektach aktów prawnych dotyczących działalności ubezpieczeniowej oraz współdziała przy ich opracowywaniu,

– współdziała z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie ubezpieczeń,

– stwarza możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między poszczególnymi zakładami ubezpieczeń – członkami Izby,

– kształtuje i upowszechnia zasady etyki zawodowej w działalności ubezpieczeniowej,

– stoi na straży przestrzegania zasad uczciwej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym.

Działalność Izby jest finansowana ze składek członkowskich zakładów ubezpieczeń oraz ewentualnych dotacji, darowizn, spadków i innych zapisów na jej konto.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.