Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Struktura Systemu Informacji Marketingowej

System, w ramach którego dane są w sposób ciągły pozyskiwane i gromadzone, przetwarzane, poddawane analizie i ocenie oraz przekazywane w postaci dokładnej i adekwatnej informacji do odpowiednich komórek decyzyjnych banku, jest nazywany Systemem Informacji Marketingowej (SIM).

System Informacji Marketingowej wykracza poza granice jakiejkolwiek komórki organizacyjnej, angażując wiele osób. Jego struktura jest przedstawiona na rys. 2.6. W systemie tym można wyróżnić trzy elementy:

– podsystem gromadzenia danych,

– bazę modeli i technik statystycznych,

– podsystem udostępniania informacji.

Podsystem gromadzenia danych ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania całego SIM. Informacje zebrane w tym podsystemie stanowią źródło tworzonej bazy danych, powiązanej z bazą modeli i technik statystycznych. Dostęp do informacji w obu bazach zapewnia podsystem udostępniania informacji, którego celem jest sporządzanie regularnych raportów dotyczących wyników działalności banku, wyników badań marketingowych oraz rezultatów monitorowania otoczenia.

W podsystemie gromadzenia danych, stanowiącym źródło bazy danych, najczęściej wyróżnia się następujące elementy składowe: dane wewnętrzne, dane zewnętrzne i badania marketingowe.

– Dane wewnętrzne – tworzone w banku, to przede wszystkim:

– kartoteki klientów (istniejące bazy danych o klientach),

– sprawozdania finansowe banku: bilans, rachunek wyników,

– bieżące dane dotyczące działalności finansowej banku,

– statystyki bankowe dotyczące wykorzystania poszczególnych produktów bankowych w oddziałach, struktury lokat, struktury kredytów itp.

– Dane zewnętrzne – powstałe w otoczeniu banku:

– dane urzędów statystycznych: roczniki, sprawozdania, wyniki spisów powszechnych, inne publikacje,

– materiały NBP oraz innych banków,

– materiały informacyjne ministerstw oraz innych urzędów i instytucji państwowych,

– publikacje organizacji międzynarodowych, banków zagranicznych, instytucji ubezpieczeniowych, centrów dokumentacji itp.,

– prasa fachowa i dzienniki („Bank”, „Bank i Kredyt”, „Gazeta Bankowa”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza” i inne).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.