Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Rozrachunki w drodze bezpośredniej wymiany zleceń między bankami

Inny (trzeci) sposób przeprowadzania rozrachunków międzybankowych polega na bezpośredniej wymianie zleceń płatniczych między bankami. Centrale tych banków zawierają umowy określające jednostki (oddziały) uczestniczące w rozrachunkach i zasady wymiany zleceń płatniczych. Ustalają one szczegółowe zasady dokumentowania i tryb wymiany tych zleceń, a także sposoby korygowania ewentualnych błę dów. Centrale obu banków rejestrują wzajemne wierzytelności wynikające z dokumentacji swych oddziałów, a salda wynikające z kompensaty wierzytelności rozliczają okresowo.

Podobnie jak w innych omówionych wyżej formach rozrachunków międzybankowych, uczestniczące w nich oddziały banków wymieniają zlecenia płatnicze. Mogą to być zlecenia obejmujące uznaniowe lub obciążeniowe dokumenty rozliczeniowe klientów. W wymianie uczestniczy oddział A dokonujący księgowań pierwotnych i oddział B dokonujący księgowań wtórnych. Na przykład w razie wysyłania dokumentów uznaniowych (poleceń przelewu) oddział A obciąży rachunek klienta wystawiającego polecenie przelewu i przekaże z innymi dokumentami uznaniowymi do oddziału B oddział B zaksięguje polecenie przelewu na dobro adresata polecenia przelewu, czyli beneficjenta tego przelewu.

W każdym dniu poszczególne oddziały operacyjne sporządzają tyle zbiorczych dokumentów, obejmujących indywidualne dokumenty rozliczeniowe, do ilu oddziałów B są one wysyłane. Równocześnie oddziały operacyjne A i B powiadamiają swoje centrale o wysłanych i otrzymanych dokumentach zbiorczych (zleceniach płatniczych). Opisane rozrachunki międzybankowe przebiegają oddzielnie dla każdego dnia operacyjnego. Centrale kompensują wzajemne wierzytelności, a obowiązek dokonania ostatecznego rozrachunku międzybankowego spoczywa na centrali tego banku, który per saldo jest zadłużony wobec innego banku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.