Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Pomiar i skalowanie w badaniach marketingowych

Pomiar W praktyce życia codziennego mamy do czynienia z pomiarem różnych zjawisk, właściwości czy przedmiotów. Najogólniej rzecz biorąc, „pomiar to przyporządkowanie liczb cechom przed- miotów lub osób według pewnych zasad, których prawidłowość można zweryfikować empirycznie”6. Oznacza to, że za pomocą pomiaru istnieje możliwość liczbowego określenia natężenia pewnych cech lub właściwości.

Większość pomiarów dokonywanych w życiu codziennym (np. pomiar długości, ciężaru, objętości, czasu) nie sprawia żadnych trudności (ani z procedurą pomiarową, ani z przyrządami pomiarowymi, ani z interpretacją uzyskanych wyników). Sytuacja znacznie się komplikuje przy dokonywaniu pomiarów w badaniach marketingowych. Wprawdzie i tu możemy mieć do czynienia ze stosunkowo łatwymi pomiarami (np. przy określaniu wielkości dochodu, wielkości wydatków), lecz istnieje olbrzymi obszar zjawisk i procesów, których pomiar nie jest prosty (np. pomiar postaw, opinii, nastawień, preferencji, poglądów). Wynika to przede wszystkim z jakościowego charakteru uzyskiwanych informacji (w porównaniu z ilościowym charakterem wcześniej wymienionych informacji).

Jakościowy charakter informacji pociąga zazwyczaj za sobą brak bezpośredniej możliwości porównań różnic występujących pomiędzy respondentami oraz może być przyczyną pojawiania się subiektywnych ocen i interpretaqi tych informacji.

Przezwyciężenie trudności (w całości lub choćby w takim za- Skalowanie kresie, który umożliwia sformułowanie poprawnych uogólnień) jest możliwe dzięki zastosowaniu różnych metod skalowania.

Skalowanie to proces konstruowania skal pomiarowych. Do najistotniejszych korzyści ze stosowania metod skalowania należy zaliczyć7:

– zobiektywizowanie i uczynienie porównywalnymi czynników subiektywnych

– ograniczenie lub wyeliminowanie subiektywizmu w interpretacji wyników przez zastosowanie skal standardowych

– wykrycie tendencji rozwojowych badanych zjawisk w przypadku wielokrotnego stosowania tych samych metod

– możliwość dokonywania analizy uzyskiwanych rezultatów za pomocą metod statystycznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.