Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Podstawy kształtowania cen – dalszy opis

Przy stosunkowo małej wielkości produkcji i sprzedaży oraz danej cenie przedsiębiorstwo może ponosić straty. Dopiero gdy utarg przedsiębiorstwa, wyrażony wartością sprzedaży, przewyższa ponoszone koszty całkowite, może ono osiągać zysk. Przy założeniu liniowej funkcji kosztów zmiennych pokazuje to rysunek 9.4.

Z rysunku 9.4 wynika, że przedsiębiorstwo osiąga zysk, poczynając od wielkości sprzedaży kształtującej się na poziomie Xv wyrażającym przecięcie się krzywej utargu (wartości sprzedaży) z krzywą kosztów całkowitych. Poziom zysku nie ulega zmianie, jeżeli przebieg krzywej wartości sprzedaży oraz krzywej kosztów całkowitych jest równoległy. Poziom zysku może być zwiększany dopóty, dopóki przyrost wartości sprzedaży jest większy niż przyrost wielkości kosztów.

Wzrost wielkości sprzedaży, umożliwiający przyrost wielkości zysku, może napotykać ograniczenia ze strony konkurentów przedsiębiorstwa, którzy wchodzą na rynek. Wchodzenie na rynek nowych konkurentów może wpływać nie tylko na ograniczenie wzrostu wielkości sprzedaży w ujęciu ilościowym, lecz również na konieczność obniżenia poziomu cen przez przedsiębiorstwo. Konsekwencją tego jest zbliżenie poziomu cen do poziomu kosztów oraz zmniejszenie poziomu zysku.

W warunkach gdy przedsiębiorstwo może być aktywnym podmiotem ustalania cen na wytwarzane i sprzedawane produkty, koszty stają się ważnym czynnikiem ich kształtowania.

Przedsiębiorstwo może kształtować ceny, wykorzystując kategorię Koszty kosztów krańcowych (Kk), przeciętnych kosztów całkowitych (K) przeciętne oraz przeciętnych kosztów zmiennych (Kpz). Klasyczne krzywe i krańcowe przeciętnych kosztów całkowitych i zmiennych oraz kosztów krańcowych pokazuje rysunek 9.5.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.