Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Wskaźnik szkodowości finansowej

Przejdźmy obecnie do drugiego z wymienionych wskaźników szkodowości, a mianowicie wskaźnika szkodowości finansowej, który będziemy oznaczać literą v. Wartość tego wskaźnika obliczamy jako iloraz…

POTRZEBY LUDZI W ORGANIZACJI I ICH HIERARCHIA

Ludzie podejmują pracę zawodową celem zaspokojenia pewnych potrzeb, które odczuwają. Kiedy trzy tysiące lat temu Nubijczyk stawał się żołnierzem zaciężnym w armii faraona, liczył na wyżywienie i…

Sztuka formułowania celów marketingowych

Przed przystąpieniem do formułowania celów marketingowych powróćmy raz jeszcze do analizy SWOT. Jak już wspomniano, firma powinna określać kierunki swych działań, biorąc pod uwagę przede wszystkim…

POLITYKA PERSONALNA – DEFINICJA, ISTOTA

Polityka - to sztuka określania celów oraz osiągania maksimum tego, co jest możliwe do osiągnięcia w realnych uwarunkowaniach. Przyjmując za punkt wyjścia tę ogólną definicję (nawiązującą do Karla…

Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego

Bardzo istotnym problemem ze względu na potrzeby praktyki ubezpieczeniowej jest problem klasyfikacji (grupowania, systematyzacji) ryzyk. Dlaczego jest to tak ważne i co to daje? Wypada w tym miejscu…

Targi handlowe

Targi handlowe są znakomitą okazją na spopularyzowanie własnej firmy wśród potencjalnych klientów. Chcąc wziąć udział w targach handlowych, nie zamawiaj stoiska zbyt wcześnie. Obejrzyj za to stoiska…

Jeśli nie książka, to co?

Czy istnieje alternatywne rozwiązanie wobec inwestowania czasu, energii i środków w pisanie książki? Czy istnieje forma, która zwiększyłaby wiarygodność autora i prezentowała jego usługi, była…

Standaryzacja produktów – dalszy opis

Od czasu pojawienia się problemu standaryzacji, większość instrumentów literatury na ten temat była poświęcona aktywizacji sprzedaży, aktywizacji Związane jest to z rosnącą rolą tego instrumentu…

System ocen i jego składowe

To jednak nie wystarcza. Na każdym z trzech poziomów kierowania występuje na tyle istotna specyfika (patrz rozdz. 5, cz. I), że przyjmowanie jednego systemu ocen dla ogółu kierowników nie jest…

Przykład dyskonta weksla – dalszy opis

Bank komercyjny może zatrzymać dyskontowany weksel we własnym „portfelu wekslowym” lub w razie potrzeby redyskontować go w NBP. Redyskonta dokonują oddziały okręgowe NBP, przyjmujące weksle…