Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Promowanie analitycznych metod wartościowania pracy

Intersujące projekty metod analitycznych wartościowania pracy opracowali w latach 70. i 80. m in. M. Kabaj, A. Polańska, Z. Studniarek. Pierwszą, powszechniej w kraju znaną metodą uniwersalną była…

Prognoza finansowa dla firmy Sport Shoes

Prognoza finansowa w planie dla firmy Sport Shoes wskazuje na wzrost wartości zysku brutto i netto w kolejnych latach. Przewiduje się, że w 2007 roku rentowność brutto - EBIT - przekroczy rentowność…

Marketing-mix

Instrumenty i działania marketingowe nie są zbiorem niezależ- Marketing nych od siebie elementów. Między produktem, ceną, dystrybu system cją, promoq'ą, reklamą itp. zachodzą liczne związki i…

INFORMATYKA W BANKACH CZ. II

W części banków spółdzielczych występują jeszcze systemy obejmujące tylko niektóre rodzaje działalności, np. połączenie stanowisk pracy dysponentów rozliczeń z kasami. W niektórych oddziałach na sali…

Sektor bankowy w Polsce

Sektor bankowy w Polsce należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin naszej gospodarki. Każdy, kto zna polską bankowość sprzed 10 lat i obecną potwierdzi, że postęp, jaki się dokonał,…

Sposoby słuchania prezentacji

Eksperci badający „anatomię słuchania”, dr Kittie Watson i dr Larry Barker, przeprowadzili serię eksperymentów, podczas których odkryli, że istnieją cztery podstawowe sposoby słuchania. Ich odkrycia…

Słuchacz wszechwiedzący

Słuchacz wszechwiedzący dysponuje bronią, której używa do zastraszania innych. Oto przykłady takiego oręża:- lata pracy w firmie,

Plan produkcji jako drugi etap procesu budżetowania

Opracowanie planu produkcji (lub planu świadczenia usług albo zapełnienia powierzchni sklepowej - w wypadku firm innych niż produkcyjne) jest konsekwencją przygotowania planu dotyczącego wielkości…

Ryzyka fundamentalne i partykularne

Ryzyko fundamentalne - ma wpływ na dużą liczbę jednostek lub całe społeczeństwa. Głównych źródeł tego rodzaju ryzyk należy upatrywać w przyczynach ekonomicznych, społecznych i politycznych. Mogą też…

Szkolenia pracowników

W pierwszym przypadku rzeczą uzasadnioną wydaje się być finansowanie przez pracodawcę kosztów tych szkoleń (i innych form rozwoju zawodowego), gdzie inicjatywa leży po stronie pracodawcy, a wzrost…

Funkcje instrumentów aktywizacji sprzedaży

Funkqa wspierania procesów sprzedaży jest związana z dwoma Cele rodzajami bezpośredniego oddziaływania - perswazją oraz przy- aktywizacji pominaniem. Perswazja i przypominanie związane z funkcją…

RACHUNKI WALUTOWE CZ. II

Umowę rachunku walutowego płatnego na żądanie zawiera się na czas nie określony. Natomiast umowy rachunku terminowego są zawierane na czas określony przez właściciela rachunku. Po upływie ustalonego…