Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Orientacja na klienta – dalszy opis

Wspólnych baz danych, bezpośrednio powiązanych z rachunkami klientów, nie należy utożsamiać z hurtowniami danych. Hurtownie danych z informacjami o klientach nie są używane do obsługi operacyjnej, lecz służą do wykonywania złożonych analiz np. w celach marketingowych, co zostało przedstawione w rozdz. 2.

Informatyczny system bankowy zorientowany na klienta dopuszcza możliwość indywidualnego negocjowania warunków umów, np. stóp procentowych, opłat, marż, co prowadzi do stworzenia indywidualnego profilu produktów bankowych zaproponowanych klientowi. Granice takiego definiowania są z reguły zawężone do właściwości klas produktów (np. depozytów, kredytów) wbudowanych w system. Definiowanie indywidualnych produktów bankowych ściśle wiąże się z inną cechą systemu informatycznego, jaką jest elastyczność systemu, która zostanie zaprezentowana w dalszej części tego rozdziału.

Orientacja na klienta przejawia się także w zastosowaniu elektronicznych form usług bankowych do obsługi operacyjnej. Ideą takiej formy usług jest zdalna komunikacja klienta z bankiem, w dogodnej dla klienta porze i z miejsca, w którym klient przebywa. Taka komunikacja może odbywać się za pośrednictwem odpowiednich kanałów transmisji informacji opartych na rozwiązaniach teleinformatycznych i na mechanizmach elektronicznej wymiany danych. Środki te tworzą infrastrukturę techniczną nowych linii obsługi klienta, nowych kanałów dystrybucji usług i produktów bankowych. Linie obsługi umożliwiające klientowi zdalny dostęp do systemu bankowego przyjęło się określać jako elektroniczną bankowość, te- lebanking albo e-banking. W elektronicznej bankowości wyróżnia się następujące kanały dystrybucji usług bankowych:

– home/corporate banking2,

– bankowość internetową (internet banking),

– automaty bankowe i kioski multimedialne,

– bankowość mobilną {private global banking),

– bank (oddział) wirtualny.

Czym jest Home banking

Home banking odnosi się do osób prywatnych, a corporate banking do instytucji. Home banking to usługi telebankingowe świadczone dzięki podłączeniu komputera PC klienta do systemu informatycznego banku za pomocą klasycznych łącz telekomunikacyjnych.

Istnieją pewne umowne podziały dotyczące usług możliwych do realizacji poprzez home banking. Są one utożsamiane ze specyfiką działania poszczególnych elementów systemu home banking, które określają zarazem jego możliwości. Usługi te można podzielić ze względu na [114]:

– 1) tryb składania zleceń i proces realizacji usługi home banking:

– on-line, procesy realizacji i zleceń dają do dyspozycji klienta dane możliwie najbardziej aktualne i wykonują zlecenia natychmiast w praktyce oznacza to, że klient sprawdzając np. saldo swego rachunku, otrzymuje bieżące dane wynikające ze wszystkich przeprowadzonych operacji

– off-line, proces realizacji nie podaje najaktualniejszych danych otrzymane dane pochodzą z przetwarzania realizowanego podczas zamknięcia zmiany, dnia itp.

– 2) rodzaj dopuszczalnych operacji wykonywanych przez klienta w systemie informatycznym banku:

– pasywne (bierne), proces zleceń może jedynie czytać dane zawarte w systemie informatycznym banku oznacza to, że klient może otrzymać informację o stanie salda swojego rachunku, o kursach walut, o aktualnych notowaniach na giełdzie papierów wartościowych itd., ale nie może wykonać (zlecić) płatności ze swojego rachunku

– aktywne, proces zleceń może dokonywać – za pośrednictwem procesu realizacji – zapisów w systemie informatycznym banku klient może składać dyspozycje przelania środków z rachunku na inny dowolny rachunek w kraju, wykonać płatności za granicę, zastrzec czeki itd.

– 3) sposób współpracy procesu zleceń z systemem informatycznym klienta:

– ręczny, każde polecenie kierowane do banku musi być wprowadzone ręcznie przez operatora do systemu obsługującego proces zleceń

– automatyczny, polecenia kierowane do banku mogą być tworzone w systemie informatycznym klienta, a następnie — korzystając z procesu zleceń i realizacji – przekazane do banku

– 4) sposób wykorzystania procesu zleceń i medium transmisyjnego:

– dedykowane (indywidualne), klient musi wykorzystywać dedykowane przez bank oprogramowanie i sprzęt, by móc korzystać z usług home banking

– uniwersalne, polecenia składane są przy wykorzystaniu jednego, uniwersalnego procesu zleceń i przekazywane do realizacji przez ogólnie dostępne medium transmisyjne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.