Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Opracowywanie informacji, analiz pokontrolnych i sprawozdań

Dla potrzeb kierownictwa banku sporządzane są opracowania i informacje o realizacji zaplanowanych (bądź nieplanowanych) tematów kontroli. Można łatwo sobie wyobrazić, jak wiele materiałów pokontrolnych tworzy się w oddziale banku, w którym funkcjonuje kilka bądź kilkanaście komórek organiza- cyjnych, a w każdej z nich przeprowadzono kilka planowanych lub pozaplanowych kontroli wewnętrznych. Zakładając, iż w pewnej części przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, pozostała część materiału powinna być poddana analizie i opracowaniu w celu wykazania, w liczbowych i jakościowych zestawieniach, błędów i usterek.

Ustalenie i podanie przyczyn powstania nieprawidłowości jest niezmiernie ważnym etapem kontroli, ponieważ od prawidłowego zdiagnozowania przyczyn powstania błędów zależy ich uniknięcie w przyszłości.

W załączniku nr 5 zamieszczonym na końcu książki przedstawiono protokół, w którym ujęto najniezbędniejsze fakty z przeprowadzonej kontroli. W wyniku kontroli następuje również ustalenie słabych ogniw w strukturze organizacyjnej banku lub wykazanie braku spójności (nieadekwatności), lub aktualności obowiązujących przepisów i instrukcji.

Pewne informacje nie powinny być przedstawiane wszystkim odbiorcom sprawozdania, ponieważ są poufne, zastrzeżone lub dotyczą nieodpowiednich albo bezprawnych działań. Takie informacje powinny być ujawnione w oddzielnym sprawozdaniu, z zachowaniem procedur dotyczących spraw poufnych.

W zachodnich systemach bankowych, w celu usprawnienia działalności banku wprowadzana jest standaryzacja czynności kontrolerskich, umożliwiająca szybkie, ale nie spłycone opracowywanie materiału otrzymanego w wyniku kontroli. Jej zadaniem jest także usystematyzowanie, czyli szczegółowe określenie tych dziedzin, które można usprawnić, aby osiągać lepsze wyniki. Zadaniem standaryzacji jest jednak przede wszystkim usuwanie ewentualnych zagrożeń dotyczących utraty majątku, a co za tym idzie utraty reputacji i dobrej opinii banku.

Oprócz opracowań i analiz pokontrolnych, rosnące znaczenie dla kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych mają sprawozdania finansowe, które zawierają ważne informacje o bilansie, wynikach i przepływach pieniężnych banku. Są one źródłem wiedzy o finansowo-ekonomicznej kondycji banku. Dlatego w znowelizowanym Prawie bankowym ustawodawca nakłada na kontrolę wewnętrzną obowiązek badań również sprawozdań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.