Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

OGÓLNE ZASADY KREDYTOWANIA

Operacja udzielenia kredytu polega na postawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych, który zobowiązuje się zwrócić je z odsetkami w umownym terminie.

Udzielanie kredytów jednostkom gospodarczym i osobom fizycznym jest podstawową czynną operacją bankową. Kredyt bankowy jest stosunkiem ekonomicznym między bankiem a kredytobiorcą.

Ogólne zasady udzielania kredytów są zawarte w prawie bankowym, a szczegółowe zasady, obowiązujące w poszczególnych bankach, ujęte są ich regulaminami kredytowymi.

Banki mogą udzielać także pożyczek. Chociaż nazwy kredyt i pożyczka z semantycznego punktu widzenia bywają traktowane jako synonimy, to w kategoriach prawno-ekonomicznych znacznie się różnią. Pożyczka jest instytucją prawa cywilnego, a udzielającym pożyczki może być tylko właściciel pieniędzy. Istota pożyczki polega na przeniesieniu własności, a udzielającemu pożyczki nie służy prawo krępowania pożyczkobiorcy co do sposobu wykorzystania pożyczonych pieniędzy. Natomiast banki udzielają kredytów przede wszystkim ze środków powierzonych im przez deponentów. Istotną cechą wyróżniającą kredyt jest określenie jego przeznaczenia, przy zapewnieniu bankowi prawa kontroli wykorzystania kredytu, a także prawa wypowiedzenia umowy, gdy jego wykorzystanie odbiega od warunków umowy. W przypadku pożyczki nie ma takiego wymogu. Chociaż prawo bankowe przewiduje możliwość udzielania przez banki pożyczek, w praktyce udzielają one głównie kredytów.

W operacji udzielenia kredytu bank nawiązuje z klientem stosunki umowne, a obie strony mają zagwarantowane prawa i obowiązki sprecyzowane w umowie kredytowej. Bank zobowiązuje się do udzielenia kredytu na określonych warunkach, a kredytobiorca zobowiązuje się dochować tych warunków, a także udostępniać bankowi niezbędne informacje, pozwalające na ocenę jego zdolności kredytowej i wyników działalności. Umowa o kredyt bankowy ma charakter cywilnoprawny, ale pominięcie w kodeksie cywilnym umowy o kredyt bankowy przesunęło jej regulację do prawa bankowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.