Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

KURSY I RYZYKO KURSOWE

Kurs waluty (ang. rate of exchange) jest ceną płaconą w walucie krajowej za jednostkę lub sto jednostek waluty obcej. W rozliczeniach międzynarodowych obrotów handlowych zachodzi konieczność przeliczania cen towarów i usług wyrażanych w walutach eksporterów na waluty importerów i odwrotnie. Kursy ich walut są określonymi proporcjami, w jakich następują przeliczenia. Inaczej mówiąc

W Wielkiej Brytanii podaje się liczbę jednostek obcej waluty w stosunku do 1 funta. W gospodarce rynkowej na poziom kursu walutowego wpływa stosunek cen krajowych do cen na rynkach światowych oraz kształtowanie się bilansu płatniczego. Bilans płatnic z y jest zestawieniem wszystkich przychodów i wydatków dewizowych danego kraju, wynikających z jego stosunków z zagranicą. Jeżeli w danym okresie przeważają wydatki, powstaje deficyt bilansu płatniczego, a w przypadku przewagi wpływów zagranicznych – nadwyżka bilansu płatniczego. Następstwem deficytu bilansu płatniczego jest spadek podaży obcych walut, a rosnący na nie popyt wywołuje spadek kursu waluty krajowej za jednostkę obcej waluty płaci się więcej jednostek waluty krajowej. W przypadku nadwyżki bilansu wzrasta podaż obcych walut, co wywołuje wzrost kursu za obcą walutę płaci się mniej w walucie krajowej.

Poziom kursu oddziałuje bezpośrednio na krajowe ceny towarów i usług w imporcie i eksporcie. Skłania to wiele państw do ingerencji w dziedzinie kursów walutowych. Poziom kursu mogą bowiem kształtować popyt i podaż na obce waluty albo ustalenia władz monetarnych. Najczęściej występuje kombinacja obu tych czynników. W zależności od tego w poszczególnych państwach powstają różnorodne systemy kursów15. Gdy przyjmiemy za kryterium możliwość wahań (elastyczność) kursów rozróżniamy:

– kursy płynne, nazywane także zmiennymi lub elastycznymi (ang. floating rates), które kształtują się pod wpływem popytu i podaży na rynku walutowym

– kursy sztywne (ang. fixed rates, pegged rates) są ustalane przez władze państwowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.