Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

KSZTAŁTOWANIE AKTYWÓW I PASYWÓW BANKU KOMERCYJNEGO

Bank komercyjny korzysta w swej działalności z funduszy własnych i obcych, wśród których można wyróżnić:

– fundusze własne,

– środki ulokowane w banku przez klientów,

– środki ulokowane przez inne banki,

– środki pochodzące z emisji obligacji.

– Funduszami własnymi banku są:

– fundusze podstawowe,

– fundusze uzupełniające.

W zależności od formy prawnej banku do funduszy podstawowych zalicza się fundusz statutowy, kapitał akcyjny, fundusz udziałowy oraz inne fundusze (kapitały tworzone z zysku, a także fundusz ogólnego ryzyka). Rodzaje funduszów uzupełniających określa Komisja Nadzoru Bankowego (por. rozdz. 2.4.) i należą do nich np. przyjęte przez bank na okres co najmniej 5 lat środki pieniężne, które zgodnie z umową nie mogą być wcześniej wycofane z banku. W razie likwidacji banku będą podlegać zwrotowi w ostatniej kolejności.

Bank jest obowiązany utrzymywać sumę funduszy własnych na takim poziomie, aby wynosiła co najmniej 8% wartości aktywów i zobowiązań pozabilansowych banku jest to tzw. współczynnik wypłacalności. W nowo utworzonych bankach ten współczynnik powinien kształtować się na poziomie co najmniej 15%.

Banki mogą być tworzone jako banki w formie spółki akcyjnej, banki spółdzielcze i banki państwowe. Zasady tworzenia banków w Polsce regulują przepisy ustawy Prawo bankowe (por. Aneks II) i decyzje podejmowane przez Komisję Nadzoru Bankowego. Bank może rozpocząć działalność po uzyskaniu zezwolenia tej Komisji, które określa nazwę banku, jego siedzibę, wysokość funduszy własnych oraz zakres czynności, do których wykonywania jest on upoważniony. Ponadto stawia się warunki, nie mające wprawdzie charakteru finansowego, ale dające rękojmię należytego zabezpieczenia interesów klientów, jak posiadanie właściwego pomieszczenia bankowego i powierzenie kierowniczych funkcji odpowiednim osobom.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.