Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Księgowość obecna w bankach

Rachunkowość bankowa wiąże się ściśle z czynnościami operacyjnymi oddziałów banku, do których obowiązków należy kontrolowanie składanych dokumentów rozliczeniowych (dyspozycji). Kontrola dokumentów rozliczeniowych polega na sprawdzaniu prawidłowości wystawienia przedkładanych dokumentów, a także na zbadaniu, czy dyspozycje są podpisane przez upoważnione osoby (por. s. 195) i czy znajdują pokrycie w saldzie rachunku.

Banki dokonują księgowań na podstawie bankowych dokumentów rozliczeniowych. Do najważniejszych dokumentów używanych obecnie w operacjach bankowych należą czeki gotówkowe, czeki rozrachunkowe, polecenia przelewu, noty memoriałowe, asygnaty kasowe, zbiorcze dowody uznaniowe oraz obciążeniowe itp. Noty memoriałowe są wewnętrznymi dokumentami bankowymi, wystawianymi przez pracowników banku na podstawie różnych dyspozycji klientów i własnych decyzji. Zbiorcze dowody sporządzane przez klientów służą uproszczeniu pracy, np. sporządzane przez klienta „zbiorcze polecenia przelewu” pozwalają na jednorazowe obciążenie rachunku bankowego zamiast wielu księgowań poszczególnych poleceń natomiast księgowania przeciwstawne będą dokonywane na rachunkach bankowych poszczególnych beneficjentów tych poleceń.

Dokumenty stanowiące podstawę księgowości powinny być podpisywane przez upoważnionych pracowników banku przed dokonaniem zapisu księgowego. Banki powinny prowadzić bieżąco aktualny spis wzorów podpisów tych pracowników, z ustaleniem zakresu ich kompetencji w przypadku księgowości skomputeryzowanej będą to ich znaki (klucze) identyfikacyjne.

Dokumentacja operacji bankowych może mieć nie tylko formę dokumentów papierowych, ale może być sporządzana także za pomocą elektronicznych nośników informacji, pod warunkiem że dokumenty zostaną należycie utrwalone i zabezpieczone. Zapisy w księgach rachunkowych przy użyciu komputera powinny umożliwiać identyfikację przez numer klienta, numer konta poszczególnych pozycji wykazanych w księgach rachunkowych z dowodem księgowym stanowiącym podstawę dokonania zapisu operacji. Zapisy księgowe, utrwalone na magnetycznych nośnikach danych, podlegają przeniesieniu na nośniki trwałe w terminach ustalonych wewnętrznymi przepisami banku. Natomiast księgi rachunkowe, prowadzone w systemie komputerowym, mogą mieć postać nośników magnetycznych tylko w okresie poprzedzającym przeniesienie zapisów na nośniki trwałe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.