Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Kryteria segmentacji rynku

Wyodrębnienie poszczególnych segmentów rynku następuje Zasady w rezultacie wykorzystania różnych, właściwych dla danej sytua- segmentacji cji, kryteriów segmentacji. Teoria oraz praktyka segmentacji dostarczają wielu przykładów stosowania dość obszernej listy kryteriów.

Niezależnie od typu oraz charakteru zastosowanych kryteriów, należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach dokonywania segmentacji. Po pierwsze, metody segmentacji różnią się w zależności od rodzaju oferowanego produktu. Metoda zastosowana przy wyodrębnieniu segmentów dla jednego produktu może być mało użyteczna w odniesieniu do innego produktu. Po drugie, dokonywanie segmentacji rynku jest procesem ciągłym, wymagającym stałego badania cech konsumentów i różnic między nimi oraz dostosowywania programu działania do tych różnic.

W wyniku zmian w postępowaniu konsumentów, zmian technologii wytwarzania itp. stale powstają nowe segmenty. Na podstawie wyodrębnionego jednorazowego segmentu rynku nie można stale podejmować decyzji dotyczących kształtowania strategii marketingowej. Jest to związane z cyklem życia produktu i zmianą reakcji konsumentów na produkt w różnych fazach tego cyklu.

Segmentację rynku można przeprowadzić, biorąc za punkt Punkty wyjścia konsumenta lub produkt (sytuację zakupu) – tablica wyjścia 5.1. Jeśli punktem wyjścia segmentacji jest konsument, to seg- segmentacji menty rynku wyodrębnia się, grupując konsumentów o współnych cechach. Jeśli zaś punktem wyjścia jest produkt (sytuacja zakupu), to segmentację przeprowadza się, grupując konsumentów ze względu na ich reakcje wobec danego produktu, cech charakterystycznych tego produktu bądź cech sytuacji, w której jest dokonywany zakup. Wybór punktu wyjścia segmentacji w dużym stopniu zależy od tego, czy gwarantuje on uchwycenie istotnych różnic między potencjalnymi segmentami i czy różnice te będą właściwie uwypuklone przy kształtowaniu strategii marketingowej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.