Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Kompetencje naczelnego kierownictwa

Naczelne kierownictwo – to w spółkach prawa handlowego prezes i członkowie zarządu, a w przedsiębiorstwach państwowych dyrektor i jego zastępcy (dyrektor naczelny lub generalny i dyrektorzy pionów, w tym główny księgowy – szef pionu finansowego-księgowego itp.). Podstawowe kompetencje naczelnego kierownictwa – to kompetencje strategiczne, związane z „organizowaniem przyszłości”, a więc:

– kształtowanie misji firmy, celów strategicznych i strategii rozwojowych,

– planowanie strategiczne,

– kształtowanie więzi ze współpracującym otoczeniem zewnętrznym firmy.

Ponieważ we współczesnym zarządzaniu obowiązuje podejście systemowe, naczelne kierownictwo jest odpowiedzialne za zainstalowanie w firmie właściwych systemów: planowania, organizacji, motywacji, komunikacji, kontroli, ocen, rozwoju i awansów itd., a także dobór właściwych technik zarządzania. Naczelne kierownictwo odpowiada przed właścicielami za wyniki firmy. Wywiera również (powinno wywierać) wpływ na kształtowanie określonej kultury firmy poprzez promowane wartości, politykę personalną, kreowane bezpośrednio i pośrednio style przewodzenia itd.

Naczelne kierownictwo powinno mieć również kompetencje w zakresie integracji: konsolidowania ludzi wokół wspólnych celów oraz kształtowania ich więzi z firmą. Kierowanie jest sztuką wywierania wpływu. Wszystkie funkcje naczelnego kierownictwa są realizowane we współpracy z ludźmi, z wykorzystaniem ich wiedzy i pomysłowości.

Jest rzeczą oczywistą, że im lepsze są: dobór ludzi do firmy, ich rozwój oraz właściwe obsady stanowisk, im bardziej „trafione” awanse, tym lepsze rezultaty firmy i ocena kierownictwa. Tak więc 31 Propozycja ma charakter autorski i jest sprawdzona w praktyce. polityka personalna firmy ma również znaczenie strategiczne i powinna być przedmiotem bezpośredniego zainteresowania naczelnego kierownictwa. Nie można jej całkowicie decentralizować ani też zapewnić tutaj praw wyłączności służbie personalnej32.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.