Firma

Kody PKD – czym są?

Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) to system kodów używany w Polsce do klasyfikacji i identyfikacji różnych rodzajów działalności gospodarczej. Są one stosowane w celu kategoryzacji i grupowania firm oraz przedsiębiorstw na podstawie rodzaju ich działalności. Kody PKD pomagają w prowadzeniu statystyk gospodarczych, identyfikowaniu branż i sektorów gospodarki oraz określaniu zakresu działalności firm w różnych obszarach.

Ogólnie rzecz biorąc, Polska Klasyfikacja Działalności dzieli działalności gospodarcze na kilka głównych sekcji, a następnie na bardziej szczegółowe kategorie, aż do określenia konkretnej działalności firmy. Każda kategoria ma swój unikalny kod PKD, który jest używany w różnych dokumentach i rejestrach, takich jak rejestr przedsiębiorców, deklaracje podatkowe, wnioski o dotacje, itp.

Przykłady kategorii i kodów PKD:

 • Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo: Sekcja A
 • Uprawa roślin i produkcja zwierzęca, łowiectwo i usługi związane z tym: 01
 • Leśnictwo i pozyskiwanie drewna, gospodarka leśna: 02
 • Rybactwo, pozyskiwanie skorupiaków i mięczaków morskich: 03
 • Przetwórstwo przemysłowe: Sekcja C
 • Przetwórstwo przemysłowe: 10
 • Wytwarzanie wyrobów spożywczych: 11
 • Wytwarzanie napojów: 12
 • Budownictwo: Sekcja F
 • Budownictwo ogólne i specjalistyczne: 41
 • Roboty inżynieryjne i związane z nimi doradztwo techniczne: 42
 • Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli: Sekcja G
 • Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami: 46
 • Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami: 47

Kody PKD są używane przez różne instytucje i organy rządowe w Polsce, w tym Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, Krajowy Rejestr Sądowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i inne. Firmy muszą podać odpowiedni kod PKD w swoich dokumentach rejestracyjnych i deklaracjach podatkowych. Poprawne określenie kodu PKD ma znaczenie przy wyborze właściwego trybu opodatkowania, składaniu wniosków o dotacje czy analizie rynku.

Kody PKD są regularnie aktualizowane, aby odzwierciedlić zmiany w gospodarce i nowe rodzaje działalności. Firmy powinny regularnie sprawdzać i dostosowywać swoje kody PKD, jeśli zmieniają zakres swojej działalności lub wprowadzają nowe usługi lub produkty.

Istnieje bardzo wiele kodów PKD, a lista jest bardzo obszerna. Poniżej znajdziesz kilka ogólnych kategorii kodów PKD:

 1. Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 2. Górnictwo i wydobywanie
 3. Przetwórstwo przemysłowe
 4. Produkcja i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i klimatyzację
 5. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami, gospodarka odpadami oraz działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 6. Budownictwo
 7. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, wyrobów osobistych i domowych
 8. Działalność związana z zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi
 9. Transport, magazynowanie i gospodarka w zakresie działalności usługowej związanej z transportem
 10. Informacja i komunikacja
 11. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
 12. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
 13. Działalność usługowa w zakresie obsługi rynku pracy
 14. Działalność usługowa w zakresie działalności administracyjnej i pomocniczej
 15. Edukacja
 16. Działalność w zakresie ochrony zdrowia i assistencji społecznej
 17. Działalność usługowa związana z zakwaterowaniem, gastronomią, rozrywką i rekreacją
 18. Pozostała działalność usługowa
 19. Działalność usługowa w zakresie usług domowych i opieki społecznej
 20. Działalność usługowa związana z kulturą i rozrywką
 21. Działalność organizacji członkowskich
 22. Działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 23. Usługi związane z gospodarką rynkową oraz badania naukowe i prace rozwojowe
 24. Działalność usługowa związana z obsługą społeczną oraz prace rozwojowe i badania naukowe
 25. Praca ręczna
 26. Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów roślinnych
 27. Przetwórstwo przemysłowe
 28. Produkcja wyrobów tekstylnych
 29. Produkcja odzieży
 30. Produkcja wyrobów z futra
 31. Produkcja wyrobów skórzanych i wyrobów pokrewnych
 32. Produkcja wyrobów drewnianych i wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów z wikliny i słomy
 33. Przemysł papierniczy i produkcja wyrobów z papieru i tektury
 34. Drukowanie i reprodukcja nośników nagranych
 35. Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych
 36. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 37. Przetwórstwo ropy naftowej, produkcja produktów naftowych i produkcja wyrobów z węgla koksochemicznego
 38. Produkcja produktów mineralnych niemetalowych
 39. Produkcja wyrobów metalowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
 40. Produkcja maszyn i urządzeń
 41. Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep
 42. Produkcja pozostałych wyrobów transportowych
 43. Produkcja mebli
 44. Produkcja i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i klimatyzację
 45. Budownictwo
 46. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, wyrobów osobistych i domowych
 47. Transport lądowy i transport rurociągowy
 48. Magazynowanie i gospodarka w zakresie działalności usługowej związanej z transportem
 49. Działalność usługowa związana z zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi
 50. Działalność usługowa związana z komunikacją i związana z podróżami
 51. Działalność w zakresie usług finansowych i ubezpieczeniowych
 52. Nieruchomości
 53. Działalność usługowa w zakresie obsługi rynku nieruchomości
 54. Przemysł informacyjny i komunikacyjny
 55. Usługi administracyjne i usługi pomocnicze
 56. Działalność w zakresie informacji i komunikacji
 57. Działalność usługowa związana z rynkiem nieruchomości
 58. Przetwórstwo przemysłowe
 59. Usługi w zakresie kierowania nieruchomościami
 60. Przemysł informacyjny i komunikacyjny
 61. Usługi rachunkowe, finansowe i doradztwo podatkowe
 62. Usługi w zakresie technologii informatycznych
 63. Usługi związane z przetwarzaniem danych
 64. Usługi telekomunikacyjne
 65. Działalność w zakresie finansów i ubezpieczeń
 66. Działalność usługowa w zakresie nieruchomości
 67. Działalność usługowa związana z obsługą rynku nieruchomości
 68. Działalność w zakresie usług administracyjnych i usług pomocniczych
 69. Działalność w zakresie usług architektonicznych i inżynieryjnych; badania naukowe i prace rozwojowe
 70. Działalność w zakresie reklamy i badań rynkowych
 71. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; działalność usługowa związana z geodezją i kartografią
 72. Badania naukowe i prace rozwojowe
 73. Usługi związane z reklamą
 74. Działalność w zakresie specjalistycznych usług projektowych
 75. Działalność związana z badaniami naukowymi i prace rozwojowe
 76. Działalność związana z działaniami reklamowymi i badaniami rynkowymi
 77. Działalność związana z badaniami naukowymi
 78. Działalność w zakresie działalności reklamowej oraz badań rynkowych i badań opinii publicznej
 79. Pozostała działalność w zakresie profesjonalnych, naukowych i technicznych usług
 80. Usługi związane z kierowaniem przedsiębiorstwem i doradztwem w zakresie zarządzania
 81. Usługi wspomagające działalność gospodarczą, gdzie indziej niesklasyfikowane
 82. Prace związane z obsługą przedsiębiorstwa oraz usługi wspomagające działalność przedsiębiorstwa
 83. Działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy oraz działalność związana z zarządzaniem aktywami finansowymi
 84. Działalność w zakresie obsługi nieruchomości na własny rachunek
 85. Działalność w zakresie dzierżawy i wypożyczania oraz działalność związana z zarządzaniem aktywami finansowymi
 86. Działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy nieruchomości na własny rachunek
 87. Działalność w zakresie kierowania nieruchomościami na własny rachunek
 88. Pozostała działalność w zakresie obsługi nieruchomości na własny rachunek
 89. Działalność w zakresie kierowania nieruchomościami, dzierżawy i wypożyczania
 90. Działalność w zakresie dzierżawy i wypożyczania
 91. Działalność w zakresie dzierżawy i wypożyczania nieruchomości
 92. Działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy oraz dzierżawy nieruchomości
 93. Pozostała działalność w zakresie dzierżawy i wypożyczania
 94. Działalność w zakresie usług naukowych i technicznych
 95. Działalność w zakresie usług związanych z doradztwem w zakresie zarządzania
 96. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 97. Działalność w zakresie usług naukowych i technicznych oraz działalność związana z doradztwem w zakresie zarządzania
 98. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 99. Działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
 100. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

To tylko kilka przykładów kategorii kodów PKD. Każda z tych kategorii ma wiele bardziej szczegółowych kodów, które dokładniej opisują rodzaj działalności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *