Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Harmonogram wdrożeniowy w arkuszu planistycznym

W trakcie uzupełniania informacji w tabeli 8.2 najlepiej powierzyć opracowanie szczegółowych działań wdrożeniowych wytypowanym osobom, a następnie zebrać w całość w jednym arkuszu. Należy pamiętać o wcześniejszym rozdysponowaniu budżetów, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, opracowane działania wdrożeniowe nie będą odpowiadały przydzielonym zasobom. W poszczególnych kolumnach tabeli kolejno wprowadzamy:

– w kolumnie „Obszar strategiczny” – hasłową informację o tym, jakiego obszaru dotyczy konkretny zbiór zadań (na przykład rozwój rynku czy wprowadzenie nowego produktu)

– w kolumnie „Cel strategiczny” – cele odpowiadające głównym kierunkom działania w ramach wcześniej opracowanej części poświęconej celom i strategiom

– w kolumnie „Cel taktyczny” – określenie działań, które mają służyć osiągnięciu konkretnego celu strategicznego jest to jeden z trudniejszych elementów planowania, wymagający precyzyjnego przełożenia na zadania cząstkowe

– w kolumnie „Odpowiedzialny” – nazwisko wybranego szefa danego projektu – osoby, która będzie rozliczana z wykonania określonego zadania

– w kolumnie „Nazwa projektu” – skróconą nazwę podjętego działania taktycznego (na przykład konferencja, badania rynku)

– w kolumnie „Rozpoczęcie zadania” – datę (rok/miesiąc/dzień) rozpoczęcia działań w danym obszarze

– w kolumnie „Czas trwania (dni)” – liczbę dni, jakie zostaną poświęcone na realizację projektu

– w kolumnie „Wskaźniki kontrolne” – nazwę miernika (lub jego formułę) służącego do monitorowania wykonania konkretnego zadania.

Po uzupełnieniu tabeli 8.3 otrzymamy wykres Gantta jako graficzne odzwierciedlenie opracowanego harmonogramu.

O ile przygotowanie dobrego planu wdrożenia jest zadaniem nie- wymagającym ponoszenia większych kosztów finansowych, o tyle opracowanie planu kontroli wiąże się z pewnymi kosztami gromadzenia informacji marketingowych. Aby wprowadzić dane wejściowe, musimy mieć informacje przedstawione w tabeli 8.3.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.