Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Franchising

Dynamicznie rozwijającą się kontraktową formą dystrybucji Istota towarów jest franchising. Nawiązując do przedstawionej uprzed- franchisingu nio charakterystyki kanałów dystrybucji, można przyjąć, że franchising jest pośrednią formą dystrybucji o charakterze wyłącznym.

Franchising jest długookresowym porozumieniem dotyczącym współpracy między niezależnymi prawnie podmiotami gospodarczymi: przedsiębiorstwem macierzystym z jednej strony oraz jednym lub kilkoma niezależnymi pośrednikami z drugiej. Najogólniej mówiąc, franchising polega na przekazaniu przez działające już na rynku, z reguły uznane, przedsiębiorstwo prawa do korzystania z dobra, które jest jego własnością. Najczęściej duże przedsiębiorstwo produkcyjne zezwala na sprzedaż swoich produktów powstającej jednostce. Przedmiotem franchisingu może być działalność usługowa, know-how, znak towarowy oraz inne elementy24.

Zgodnie z systemową regulacją przyjętą przez Wspólnotę Europejską, przez franchising rozumie się umowę, na mocy której jedna ze stron (franchise-dawca) udziela drugiej stronie (fran- chise-biorcy), w zamian za wynagrodzenie pieniężne, prawa do wykorzystania znaku towarowego, nazw handlowych, praw autorskich, know-how lub patentów w celach sprzedaży zindywidualizowanych typów dóbr i usług25.

Franchise-dawca jest to osoba udzielająca praw, organizator sieci franchisingowej (kanału dystrybucji). Jako integrator kanału dystrybucji, franchise-dawca jest podmiotem o dużym autorytecie, wysokiej pozycji na rynku, mającym oryginalną koncepcję działania, którą dzieli się z wybranymi uczestnikami kanału.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.