Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?

Formułowanie odpowiedzialności i uprawnień

Formułowanie uprawnień jest związane z zapewnieniem możliwości należytego wywiązywania się z przydzielonych do stanowiska pracy obowiązków. Według R. Rutki [78, s. 111] „przez pojęcie uprawnienie należy rozumieć uzyskane przyzwolenie do podejmowania decyzji i działań koniecznych do osiągnięcia celów i realizacji zadań lub czynności przypisanych danej jednostce organizacyjnej”. Należy pamiętać o tym, że zakres przydzielonych uprawnień musi być uzależniony od zakresu odpowiedzialności możliwej do przypisania danemu organizacyjnemu stanowisku pracy.

Formułowanie odpowiedzialności jest związane z określeniem stopnia utożsamiania się pracownika z losami banku, z jego wynikami ekonomicznymi i pozycją na rynku. Zakres odpowiedzialności na stanowisku pracy jest ściśle uzależniony od jego miejsca i roli w strukturze organizacyjnej banku. Współcześnie bank funkcjonuje w warunkach niestabilnego otoczenia i z tego powodu oczekuje się od pracowników zarówno odpowiedzialności w znaczeniu formalnoprawnym, jak również w znaczeniu zachowań niestandardowych, innowacyjnych, twórczych, przyczy- niających się do dostarczania klientom usług i produktów bankowych wysokiej jakości.

Określanie wymagań kwalifikacyjnych wobec pracowników banku jest ściśle związane z koniecznością dostarczania klientom usług i produktów bankowych najwyższej jakości. Jakość usług i produktów jest zależna od poziomu kwalifikacji i stopnia zaangażowania pracowników. O sukcesie banku w dużym stopniu decyduje umiejętność pozyskiwania i kształtowania profesjonalnych kadr pracowniczych oraz integrowania ich aspiracji i działań wokół przyjętych celów strategicznych. W procesach pozyskiwania i kształtowania kadr bankowych, a także w procesie ich motywowania do rozwoju umiejętności zawodowych, doniosłą rolę odgrywa System Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej wydany przez Związek Banków Polskich i Fundację Edukacji i Badań Bankowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.