Artykuły biznesowe, finansowe, z ekonomii. Szukasz szkolenia biznesowego ?
miesięczne archiwum

Sierpień 2017

Schemat komputeryzacji oddziału operacyjnego banku

Wprowadzenie kompleksowej komputeryzacji pozwala uprościć procedury obsługi klientów i zmienić tradycyjną organizację pracy oddziałów operacyjnych. Nie ma potrzeby prowadzenia różnych kartotek na…

Druk na życzenie – dalszy opis

Penny C. Sansevieri, specjalistka ds. marketingu i kontaktów z mediami, której misją jest „pomaganie autorom w odniesieniu sukcesu”, zachęca profesjonalistów zajmujących się biznesem do rozważenia…

Do czego skłonne są dzisiejsze banki

Tego typu struktury są nazywane strukturami typu „M” (multidivisional). Powyższe schematy pokazują możliwą ewolucję struktury organizacyjnej banku pod wpływem wzrostu jego wielkości, dywersyfikacji i…

Burza mózgów w zespole

Wielokrotnie spotykałem się z następującą skargą pracowników różnych firm: „Na naszych spotkaniach nigdy nie potrafmy dojść do porozumienia!”. Powodem takich sytuacji w większości wypadków jest…

Tabela zaszeregowań stanowisk

Warto też sobie odpowiedziać na pytanie, czy konieczny jest podział na stanowiska robotnicze i nierobotnicze (i, jeśli tak, to czemu on ma służyć), jeżeli podział taki jest jeszcze utrzymywany.

Kompetencje naczelnego kierownictwa

Naczelne kierownictwo - to w spółkach prawa handlowego prezes i członkowie zarządu, a w przedsiębiorstwach państwowych dyrektor i jego zastępcy (dyrektor naczelny lub generalny i dyrektorzy pionów, w…

Manipulowanie ceną produktu

Podstawowe znaczenie wśród sprzedaży wobec ogółu środków promocyjnych stosowanych wobec konsumentów konsumentów mają działania polegające na manipulowaniu ceną produktu8.

Wskaźnik szkodowości finansowej

Przejdźmy obecnie do drugiego z wymienionych wskaźników szkodowości, a mianowicie wskaźnika szkodowości finansowej, który będziemy oznaczać literą v. Wartość tego wskaźnika obliczamy jako iloraz…

POTRZEBY LUDZI W ORGANIZACJI I ICH HIERARCHIA

Ludzie podejmują pracę zawodową celem zaspokojenia pewnych potrzeb, które odczuwają. Kiedy trzy tysiące lat temu Nubijczyk stawał się żołnierzem zaciężnym w armii faraona, liczył na wyżywienie i…

Sztuka formułowania celów marketingowych

Przed przystąpieniem do formułowania celów marketingowych powróćmy raz jeszcze do analizy SWOT. Jak już wspomniano, firma powinna określać kierunki swych działań, biorąc pod uwagę przede wszystkim…

POLITYKA PERSONALNA – DEFINICJA, ISTOTA

Polityka - to sztuka określania celów oraz osiągania maksimum tego, co jest możliwe do osiągnięcia w realnych uwarunkowaniach. Przyjmując za punkt wyjścia tę ogólną definicję (nawiązującą do Karla…